Informació i presentació de posts [CAT] [ES] [EN]

Podeu enviar el vostre apunt a: rld.eapc@gencat.cat

L’Escola, la Direcció i el Consell de Redacció de l’RLD es reserven el dret d’admissió dels apunts que es rebin, per tant, en quedaran exclosos els treballs que no reuneixin els criteris de rigor científic i respecte institucional. Els textos publicats es poden reproduir, distribuir i publicar amb la condició que se n’esmenti l’autor i la procedència.

Tant aquest blog com altres espais de les diferents plataformes de la web social són oberts als comentaris dels lectors, que seran publicats si compleixen aquests requisits:

1      Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.

2      Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.

3      Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

El blog es reserva el dret de no publicar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.

Recomanacions de publicació:

L’apunt es publicarà en la llengua original.

Us recomanem que a l’hora de redactar un apunt o post tingueu en compte aquestes pautes:

 • Títol: ha de ser clar i creatiu, que capti l’atenció del lector. És millor que no sigui gaire llarg.
 • Estructura: les idees han d’estar exposades de forma clara i concisa. Els paràgrafs han de contenir una idea o diverses idees clares i no ser gaire llargs. El primer paràgraf ha de ser un resum del contingut de l’apunt.
 • Mida: pel que fa a l’extensió de l’apunt, es recomana que els apunts tinguin una extensió d’entre 500 i 2000 paraules, aproximadament.
 • Referències: cal afegir-hi els enllaços necessaris que ampliïn la informació, que complementin el contingut i que permetin una navegació fàcil. Es recomana no posar-hi peus de pàgina.
 • Citació bibliogràfica:

Exemple de citació d’acord amb els criteris de la DG de Política Lingüística:

Cognoms, Nom. «Títol de l’apunt» [en línia]. Barcelona: Revista de Llengua i Dret [blog]. 2013.<enllaç> [Consulta: data].

Per exemple:

Pou, Agustí. «Temps de commemoracions: “30 anys de política lingüística”» [en línia]. Barcelona: Revista de Llengua i Dret [blog]. 2014.<http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/> [Consulta: 16 de gener de 2014].

En fer la tramesa d’un apunt es necessari afegir-hi:

Les dades d’autoria, nom i cognoms i el lloc de treball o els estudis realitzats.

En cas que els autors vulgueu enviar una imatge, aquesta ha de ser lliure de drets d’autor.

Ens pot ser útil que ens digueu la categoria on assignaríeu l’apunt i les paraules clau.

————————————————————————

Información y recomendaciones de presentación de un post

Podéis enviar vuestro post a: rld.eapc@gencat.cat.

La Escuela, la Dirección y el Consejo de Redacción de la Revista de Llengua i Dret se reservan el derecho de admisión de los post que reciban, excluyendo los trabajos que no reúnan los criterios de rigor científico y respeto institucional. Los textos publicados se pueden reproducir, distribuir y publicar con la condición que se mencione el autor y la procedencia.

Tanto este blog como otros espacios de las diferentes plataformas de la web social son abiertos a los comentarios de los lectores, que seran publicados si cumplen estos requisitos:

1        Que sean pertinentes, es decir, que no se alejen del tema tratado.

2        Que mantengan el respeto y el buen clima y no ofendan ni atenten contra la dignidad de otras personas.

3        Que no contengan datos de carácter personal ni información publicitaria.

El blog se reserva el derecho de no publicar cualquier aportación que no observe estas indicaciones mínimas.
Recomendaciones de publicación:

El post se publicará en su lengua original.

 • Les recomendamos que a la hora de redactar un post tengan en cuenta estas pautas:. Título: tiene que ser claro y creativo, que capte la atención del lector. Es mejor que no sea muy largo.
 • Estructura: las ideas tienen que estar expuestas de forma clara y concisa. Los párrafos tienen que contener una idea o diversas ideas claras y no ser muy largos. El primer párrafo tiene que ser un resumen del contenido del apunte.
 • Tamaño: con respecto a la extensión del apunte, se recomienda que los apuntes tengan una extensión de entre 500 y 2000 palabras, aproximadamente.
 • Referencias: hay que añadir los enlaces necesarios que amplíen la información, que complementen el contenido y que permitan una navegación fácil. Se recomienda no poner pies de página

Al hacer el envío de un apunte es necesario añadir:

Los datos de autoría, nombre y apellidos y el puesto de trabajo o los estudios realizados.

En caso de que los autores quieran enviar una imagen, esta tiene que ser libre de derechos de autor.

Nos puede ser útil que los autores nos digan la categoría donde asignarían el post y las palabras clave.

————————————————————————

Information and guidelines of recommendations for submitting a post

You may send your posts to: rld.eapc@gencat.cat.

The Escola d’Administració Pública de Catalunya and the Editorial Board of the Revista de Llengua i Dret reserves the right to accept the posts that are received, and will reject those works that do not meet the criteria of scientific rigour and institutional respect. The texts published in this blog may be reproduced, distributed and published on the condition that the authorship and the source are acknowledged.

This blog as well as other social web platforms are open to reader’s comments; they will be published as long as they adhere to the following comment code of practice:

1    Comments must be relevant to the discussion in hand.

2    Comments must always be civil and respectful to other contributors and to all other individuals and not offensive or abusive.

3    Comments should not contain personal data or advertising, promotional or commercial material.

The blog reserves the right to disallow or remove any comments that do not adhere to our comment code of practice.

 

We recommend you follow the guidelines below when writing your post:

All posts are published in the blog in their original language.

 • Title: it should be clear, creative and engaging for the reader and preferably not too long.
 • Structure: ideas should be expressed clearly and concisely. Paragraphs should contain one or several clear ideas and not be too long. The first paragraph should be a short abstract of the content of the post.
 • Length: we recommend a post length of between 500-2000 words, approximately.
 • References: we recommend you to include links to offer additional information, to complement the content and to provide a dynamic navigation. We discourage the use of footnotes.

When submitting a post you should include:

Authorship details: surname, name, position or level of studies.

Should you wish to provide an image to use with your post, please make sure it is in the public domain.

It would be useful if you could let us know under which category you would like us to include your post and for you to provide the tags.

One thought on “Informació i presentació de posts [CAT] [ES] [EN]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s