Homologació europea dels certificats de llengua – Montserrat Serra

Des d’aquest mes de gener les proves oficials de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ja estan del tot adaptades al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (MERC). Aquest és un document elaborat pel Consell d’Europa que estableix les bases d’un sistema europeu comú d’aprenentatge i avaluació de llengües. El Marc proporciona unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües, de manera que els cursos, els programes i les qualificacions expliciten d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva. La descripció també inclou el context cultural en què s’utilitza la llengua.

El Marc Europeu Comú de Referència intenta superar les barreres de comunicació existents entre els professionals que treballen en el camp de les llengües modernes i que tenen el seu origen en els diferents sistemes educatius d’Europa. Els objectius del projecte són: fer augmentar la transparència dels cursos, programes i qualificacions; promoure la cooperació internacional en el camp de les llengües modernes; facilitar el reconeixement mutu de les qualificacions obtingudes en contextos d’aprenentatge diferents, i, finalment, contribuir a la mobilitat europea.

El MERC defineix sis nivells d’avaluació del domini d’una llengua, que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenentatge i durant tota la vida. Concretament, en el cas que estem comentant, la renovació de la prova oficial de català de nivell superior (l’antic nivell D, actualment nivell C2) ha estat l’últim pas per completar l’adequació a aquest sistema, que avalua de manera integrada les diverses habilitats lingüístiques: comprensió lectora, expressió escrita, gramàtica i vocabulari, i comprensió i expressió orals.

Vegeu les equivalències entre els antics i els actuals certificats de la Direcció General de Política Lingüística:

Certificats antics Certificats actuals Nivells de referència MERC
Nivell bàsic (A bàsic) Nivell bàsic (A2) Usuari bàsic (A2)
Nivell elemental (A elemental) Nivell elemental (B1) Usuari independent (B1)
Nivell intermedi (B) Nivell intermedi (B2) Usuari independent (B2)
Nivell de suficiència (C) Nivell de suficiència (C1) Usuari experimentat (C1)
Nivell superior (D) Nivell superior (C2) Usuari experimentat (C2)

En el cas del català, i a banda de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, hi ha diferents organismes que ofereixen una acreditació de coneixements de llengua d’acord amb aquest marc. Per exemple, l’Institut Ramon Llull), el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Escola Oficial d’Idiomes, les escoles d’idiomes de les diferents universitats de la Xarxa Vives, la Junta Qualificadora de coneixements de valencià de la Generalitat Valenciana, etc.

El Marc Europeu Comú de Referència ha estat traduït a 39 llengües, europees i no europees, entre les quals el català. La traducció catalana del document va ser impulsada pels governs d’Andorra, Catalunya i les Illes Balears com un dels objectius de l’Any Europeu de les Llengües, el 2001. A la pàgina del Consell d’Europa hi ha la versió en anglès i en francès. Per a més informació podeu anar a la pàgina d’acreditació de coneixements de català del portal Llengua catalana.

Montserrat Serra, TERMCAT

Deixa un comentari