Punt de trobada de la terminologia jurídica: el Comitè Terminològic de Dret – Elisabeth Casademont

Aquest any el Centre de Terminologia TERMCAT celebra el seu 30è aniversari. En les línies d’activitat del Centre (ja sigui en l’elaboració de productes i recursos terminològics, en els serveis d’assessorament o en la normalització terminològica) el TERMCAT sempre busca la col·laboració dels especialistes dels diversos àmbits d’especialitat. Els especialistes aporten el coneixement conceptual i d’ús de les denominacions, indispensable i indestriable del treball terminològic que desenvolupa el Centre. Així, anualment, el TERMCAT compta amb la col·laboració d’uns 400 experts de diversos sectors d’especialitat, i en aquests trenta anys d’existència del Centre, uns 3.700 especialistes han assessorat conceptualment el TERMCAT o han pres part en l’elaboració d’algun producte terminològic.

Aquesta voluntat de potenciar la col·laboració amb els especialistes és la que ha motivat que des d’un bon començament el Centre promogués la creació de comitès estables d’experts. Poc després de la seva fundació, l’any 1989, amb motiu de l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, el TERMCAT va promoure amb èxit la creació d’un Comitè d’Esports organitzat al voltant de divuit subcomitès. Aquest Comitè es va encarregar d’estudiar i normalitzar 14.000 termes pertanyents als diversos esports olímpics, els quals es van incloure en una col·lecció de 29 diccionaris, un per a cada esport olímpic.

Enguany, reprenent aquesta iniciativa promoguda amb anterioritat i aprofitant l’enorme potencial de les noves tecnologies disponibles actualment per a la comunicació, el TERMCAT ha promogut la creació del Consell Científic del DEMCAT i del Comitè Terminològic de Dret. L’objectiu del Comitè Terminològic de Dret és treballar la terminologia jurídica en català i posar-la a l’abast dels seus usuaris. Específicament, les funcions que té encomanades són les següents:

 • col·laborar en la resolució de dubtes terminològics de l’àmbit jurídic plantejats pels usuaris i en l’assessorament per a la normalització de termes de dret;
 • col·laborar a mantenir actualitzades i ampliar les dades terminològiques que es difonen d’aquest sector del coneixement;
 • detectar les necessitats terminològiques de l’àmbit jurídic i col·laborar a cobrir-les;
 • actuar de node per a la creació de subcomitès específics, ja sigui per a l’elaboració de projectes terminològics d’un subàmbit d’especialitat concret o per a la resolució de consultes terminològiques puntuals;
 • col·laborar a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la terminologia jurídica.

Pel que fa a la composició del Comitè, aquest està integrat per membres permanents (especialistes i terminòlegs) i assessors puntuals.

Els membres permanents són les persones que formen part del Comitè de manera fixa, i hi participen en representació d’institucions, de col·legis professionals, d’universitats i del TERMCAT. Concretament, els organismes que actualment hi tenen representació són els següents:

 • Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya
 • Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya
 • Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
 • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya
 • Parlament de Catalunya: Serveis d’Assessorament Lingüístic i Serveis Jurídics
 • Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya
 • Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans
 • TERMCAT
 • Xarxa Vives

La tasca del Comitè es desenvolupa amb la voluntat d’assolir un consens ampli. A la pràctica, doncs, això vol dir que la composició del Comitè es manté oberta i que es pot ampliar si hi ha altres institucions interessades a formar-ne part.

A banda dels membres permanents, també es preveu que puntualment puguin participar en el Comitè assessors provinents d’altres institucions o de subàmbits de treball més específics o d’àmbits territorials diferents. Així, per exemple, els membres permanents els poden formular les consultes que considerin necessàries, o, si el Comitè emprèn un projecte terminològic d’especialitat, els membres del Comitè tenen la potestat de crear subcomitès ad hoc i, si s’escau, convidar a prendre’n part assessors que tinguin un perfil que s’ajusti a les necessitats del treball que s’hi ha de dur a terme.

La tasca del Comitè, però, no és únicament el desenvolupament de la terminologia jurídica en català. També posa un èmfasi especial en la difusió d’aquest treball entre els usuaris de la terminologia del dret i de la societat, en general. Per a aquest propòsit és essencial el paper de les noves tecnologies. Per aquest motiu, el TERMCAT preveu la creació d’un portal terminològic específic que reculli diverses qüestions relacionades amb la terminologia jurídica.

Aquest portal jurídic posarà a l’abast dels usuaris una base de dades que aplegarà tota la terminologia jurídica que ha treballat fins ara el TERMCAT, i que es podrà ampliar amb altres dades terminològiques treballades des d’altres organismes o institucions. Així mateix, també disposarà d’un espai amb enllaços als recursos terminològics de dret disponibles en les diverses llengües de treball habituals (català, castellà, francès o anglès) i d’un apartat específic on es donarà resposta als errors terminològics freqüents o a les consultes terminològiques resoltes des del Comitè. A més a més, per facilitar la comunicació bidireccional amb els usuaris de la terminologia jurídica, es preveu obrir un compte de Twitter i una bústia de suggeriments per a fomentar el plantejament de consultes i suggeriments.

En definitiva, el Comitè Terminològic de Dret s’ha constituït amb voluntat de permanència per garantir el desenvolupament de la terminologia catalana d’aquest àmbit del coneixement. A més a més, la concentració en un únic espai web de tots els recursos terminològics i lingüístics de dret i de tota la informació especialitzada en facilitarà la consulta a tots els usuaris i farà més efectiva la difusió del treball del Comitè

Elisabeth Casademont i Caixàs
Membre del Comitè Terminològic de Dret
TERMCAT

2 respostes a “Punt de trobada de la terminologia jurídica: el Comitè Terminològic de Dret – Elisabeth Casademont

 1. Moltes gràcies per l’interès. Segur que la col·laboració entre la Comissió Jurídica Assessora i el TERMCAT pot ser molt profitosa per treballar, conjuntament, en el desenvolupament de la terminologia jurídica en català.

 2. Avui rebre una bona notícia és un alicient! Felicito el Termcat per la iniciativa. És molt ben rebuda pels professionals que ens dediquem a la llengua i al dret. Des de la Comissió Jurídica Assessora us oferim la nostra col·laboració en allò que pugueu necessitar.

Deixa un comentari