L’ètica en les revistes científiques – Servei de Recerca, Documentació i Publicacions (EAPC)

El món de la recerca ha esdevingut un món competitiu i en alguns casos feroç, en què les bones intencions encaminades a generar nou coneixement han tingut conseqüències contraproduents. En aquest context el paper de les revistes científiques ha estat i és especialment rellevant, perquè per ara la recerca s’avalua fonamentalment a partir del nombre d’articles que els investigadors hi publiquen i del nombre de citacions que aquests articles hi reben. El problema és que premiar la publicació d’articles no només ha permès millorar la productivitat, sinó també augmentar el nombre d’articles científics de baixa qualitat; i que distingir els investigadors pel nombre de citacions rebudes no només ha permès premiar el treball de qualitat, sinó també promoure llistes inflades de referències bibliogràfiques.

La lluita per combatre aquestes males pràctiques, que minen la confiança en la ciència i la societat, passa per l’establiment de valors ètics i morals bàsics. I les revistes científiques, com a peces clau de l’engranatge del sistema de publicació científica, se senten interpel·lades a dur a terme accions per preservar l’ètica i la qualitat en el món científic. En aquest sentit, en els últims anys s’han creat grups de professionals –dels quals destaquen els del sector mèdic com a pioners– que han promogut guies i manuals amb l’objectiu de delimitar els valors ètics que han de regir en aquest sector. El principal referent és el Comitè d’Ètica de Publicacions (Committee on Publication Ethics, COPE), fundat l’any 1997 per Richard Smith, editor del British Medical Journal. El COPE ha publicat diversos manuals, l’últim dels quals és el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques.

La Revista de Llengua i Dret es compromet amb l’ètica i la qualitat científica

Aquest mes de gener el Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret (RLD) ha aprovat el codi ètic de conducta i bones pràctiques per tal de garantir l’ètica i la qualitat dels articles publicats. Aquest codi ètic és compartit amb la Revista Catalana de Dret Públic, l’altra revista científica que edita l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Per elaborar el document, l’EAPC s’ha basat principalment en el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques del COPE, esmentat anteriorment, i també en la Guia de bones pràctiques de les publicacions periòdiques i unitàries del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya).

El Codi ètic de les revistes científiques de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya és un document marc que compromet tots els actors implicats: des de l’EAPC com a entitat editora fins al comitè editorial, els autors i els avaluadors dels estudis. Entre altres compromisos, l’Escola i el comitè editorial es responsabilitzen de la publicació adequada dels continguts, adopten processos per garantir la qualitat dels materials publicats, garanteixen la llibertat d’expressió, mantenen la integritat dels continguts acadèmics i eviten que interessos tercers o empresarials afectin els fonaments ètics i intel·lectuals.

El codi ètic també estableix que els autors han de presentar treballs originals i inèdits, evitant tant el plagi com l’autoplagi, i que l’autoria ha d’incloure totes les persones que han fet una aportació substantiva al treball. A més, els autors han de confirmar la veracitat de la informació que han utilitzat i han de garantir i protegir la confidencialitat de les dades personals obtingudes durant el procés de recerca.

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat científica dels estudis, el codi fixa un sistema de treball que garanteix l’avaluació de doble cec, de manera que la identitat de les persones avaluadores –que són experts externs a la revista i la institució– es manté sempre en l’anonimat i alhora aquestes persones no saben quins autors estan avaluant. El codi ètic estableix que l’avaluació ha de ser justa, imparcial i oportuna, i que els avaluadors han de revelar possibles conflictes d’interès abans d’acceptar l’encàrrec.

En l’àmbit del comitè editorial (que inclou la direcció, la secretaria, el Consell de Redacció i el Consell Assessor de la Revista), el codi ètic estableix una relació amb l’EAPC basada en el principi d’independència editorial. El comitè determina quins articles s’han de publicar tenint en compte la qualitat i la idoneïtat per a la Revista, sense la interferència de l’entitat editora. Al mateix temps, el comitè editorial ha de ser imparcial a l’hora de gestionar els treballs proposats i ha de respectar la independència intel·lectual dels autors. Entre altres obligacions, ha de guardar confidencialitat sobre els textos rebuts fins que hagin estat publicats i els seus membres s’han d’abstenir de la gestió d’originals quan puguin suscitar algun tipus de conflicte d’interès.

En definitiva, el Codi ètic de les revistes científiques de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya implica tots els actors que intervenen en el procés editorial amb l’objectiu de preservar la qualitat dels treballs i evitar males conductes científiques. L’aprovació d’aquest codi representa un pas més cap a la garantia dels valors ètics i morals en la gestió de la publicació d’articles en el si de la Revista de Llengua i Dret i també en l’Administració pública.

 

Servei de Recerca, Documentació i Publicacions
Escola d’Administració Pública de Catalunya

Deixa un comentari