Crida d’articles/Call for papers: “Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat” – Servei de Recerca, Documentació i Publicacions (EAPC)

CRIDA D’ARTICLES

Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law

“Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat”

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, vol obrir una línia d’estudis sobre els reptes que la transformació digital de la societat i de les institucions planteja a les llengües, especialment a les llengües de dimensió demolingüística mitjana, les llengües minoritzades i les llengües sense estat. Amb aquest objectiu, fa una crida d’articles per als propers números de la Revista, a l’entorn del tema “Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat”.

Convidem a col·laborar-hi amb articles científics que, des de la perspectiva de qualsevol de les seccions habituals de la Revista, és a dir, el llenguatge jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística, tractin algun dels aspectes següents:

 • Els condicionants jurídics i polítics sobre les llengües del mercat únic digital europeu.
 • Llengües i Administració electrònica: normativa en els àmbits europeu, estatal i dels ens subestatals; efectes lingüístics de la deslocalització dels tràmits electrònics; configuració lingüística de les plataformes digitals; impacte en la contractació pública i l’oferta de serveis electrònics, etc.
 • El potencial de les tecnologies lingüístiques per superar les barreres de l’idioma en la internacionalització de productes i serveis: recursos lingüístics digitals necessaris, eines de processament del llenguatge, traducció i interpretació automàtiques, reconeixement de veu, extracció automàtica d’informació, etc. Oportunitats i requeriments de la indústria 4.0 (intel·ligència artificial, internet de les coses, etc.) per a les llengües.
 • Canvis en les representacions, les ideologies i els usos lingüístics relacionats amb la irrupció del món virtual en la vida diària.

Els articles s’han de presentar a través de la plataforma de la Revista i seguiran el procés editorial habitual, que inclou l’avaluació de doble cec.

Les dates màximes de recepció d’articles són el 30 de juny per al número que es publica el desembre i el 31 de desembre per al número que es publica el juny. Abans de fer la tramesa, consulteu les indicacions per als autors publicades a la plataforma de la Revista.

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, fundada el 1983, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya n’és l’entitat editora.

Està indexada en diverses bases de dades, entre les quals hi ha Scopus i ESCI.

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS

Revista de Llengua i Dret  – Journal of Language and Law

“Las lenguas en la era digital. Las tecnologías lingüísticas como oportunidad”

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, inicia una línea de estudios sobre los retos que la transformación digital de la sociedad y de las instituciones plantea a las lenguas, especialmente a las lenguas de dimensión demolingüística mediana, las lenguas minorizadas y las lenguas sin estado. Con este objetivo, realiza una convocatoria de artículos para los próximos números de la Revista, en torno al tema “Las lenguas en la era digital. Las tecnologías lingüísticas como oportunidad”.

Invitamos a colaborar con artículos científicos que, desde la perspectiva de cualquiera de las secciones habituales de la Revista, es decir, el lenguaje jurídico, el derecho lingüístico, la política lingüística y la sociolingüística, traten alguno de los aspectos siguientes:

 • Los condicionantes jurídicos y políticos sobre las lenguas del mercado único digital europeo.
 • Lenguas y Administración electrónica: normativa en los ámbitos europeo, estatal y de los entes subestatales; efectos lingüísticos de la deslocalización de los trámites electrónicos; configuración lingüística de las plataformas digitales; impacto en la contratación pública y la oferta de servicios electrónicos, etc.
 • El potencial de las tecnologías lingüísticas para superar las barreras del idioma en la internacionalización de productos y servicios: recursos lingüísticos digitales necesarios, herramientas de procesamiento del lenguaje, traducción e interpretación automáticas, reconocimiento de voz, extracción automática de información, etc. Oportunidades y requerimientos de la industria 4.0 (inteligencia artificial, internet de las cosas, etc.) para las lenguas.
 • Cambios en las representaciones, las ideologías y los usos lingüísticos relacionados con la irrupción del mundo virtual en la vida diaria.

Los artículos deben presentarse mediante la plataforma de la Revista y seguirán el proceso editorial habitual, que incluye la evaluación a doble ciego.

Las fechas máximas de recepción de artículos son el 30 de junio para el número que se publica en diciembre, y el 31 de diciembre para el número que se publica en junio. Antes de hacer el envío consulte las indicaciones para los autores publicadas en la plataforma de la Revista.

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, fundada en 1983, de periodicidad semestral, publica estudios académicos sobre el lenguaje administrativo y jurídico, el derecho lingüístico, la política lingüística y la sociolingüística. La Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC) es la entidad editora.

Está indexada en diferentes bases de datos, entre las que se encuentran Scopus y ESCI.

 

CALL FOR PAPERS

Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law

“Languages in the digital era. Language technologies as an opportunity”

 

The Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, is to open a line of studies about the challenges that the digital transformation of society and institutions pose to languages, especially to medium-sized languages, minority languages and stateless languages. To this end it is announcing a call for papers for the forthcoming issues of the Journal on the subject “Languages in the digital era. Language technologies as an opportunity”.

We invite authors to contribute with scientific articles which from the perspective of any of the Journal’s regular sections, i.e. legal language, language law, language policy and sociolinguistics, address any of the following aspects:

 • The legal and political constraints on the languages of the European digital single market.
 • Languages and eGovernment: European, State and sub-State regulations; language effects of relocating electronic procedures; language configuration of digital platforms, impact on public procurement and the provision of electronic services, etc.
 • Language technologies’ potential for overcoming language barriers in the internationalisation of products and services: digital language resources required, language processing tools, machine translation and interpretation, speech recognition, automatic data mining, etc. Opportunities and requirements of industry 4.0 (artificial intelligence, internet of things, etc.) for languages.
 • Changes in language representations, ideologies and uses related to the emergence of the virtual world in daily life.

Papers are to be submitted on the Journal’s website and will follow the usual editorial process which includes double-blind review.

The deadlines for receiving papers are 30 June for the issue to be published in December and 31 December for the issue to be published in June. Before submitting a paper please read the author guidelines published on the Journal’s website.

The Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, founded in 1983, published biannually, publishes academic papers about administrative and legal language, linguistic law and language policy and sociolinguistics. The Public Administration School of Catalonia is its publishing entity.

This Journal has been indexed in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

 

Servei de Recerca, Documentació i Publicacions
Escola d’Administració Pública de Catalunya

Deixa un comentari