Actuacions de les universitats catalanes en matèria de llenguatge jurídic – Andreu Pulido

L’octubre del 2018 el Govern de la Generalitat de Catalunya va reconèixer el certificat de llenguatge jurídic català de les universitats catalanes com a certificat equivalent al certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J), que s’adreça a l’Administració de justícia i altres operadors jurídics.

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ens que agrupa totes les universitats del sistema universitari català, havia sol·licitat el reconeixement del seu certificat de llenguatge jurídic català a la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). El certificat de nivell J s’adreça exclusivament al personal de l’Administració de justícia. Tenint en compte l’interès que el certificat podia tenir per a altres professionals de la justícia i el dret i per al professorat i estudiants de les facultats de dret de les universitats catalanes, la CIFALC va aprovar elaborar el seu propi certificat de llenguatge jurídic català i demanar-ne el reconeixement i l’equivalència amb el certificat J a la DGPL. D’aquesta manera les universitats catalanes van començar a oferir convocatòries d’examen de llenguatge jurídic català l’any 2018.

El certificat de llenguatge jurídic de la CIFALC segueix la mateixa estructura que el certificat de nivell J. Consta de dues àrees: l’àrea 1, en què s’avalua l’expressió escrita de l’examinand i la seva capacitat per redactar textos jurídics, i l’àrea 2, en què s’avaluen els coneixements específics de llenguatge jurídic. En l’àrea 1 l’examinand s’ha d’enfrontar a dos textos propis de l’àmbit jurídic (oficis, citacions, diligències, provisions, interlocutòries, etc.). Les tasques de l’àrea 2 fan referència als coneixements de l’àmbit jurídic pel que fa a la gramàtica, els criteris de redacció, la terminologia i les convencions.

El nou certificat de llenguatge jurídic de la CIFALC s’adreça especialment als estudiants i professorat universitaris i a aquelles persones interessades o relacionades amb el món jurídic que volen disposar d’uns coneixements especialitzats en llenguatge jurídic. El seu objectiu principal és fomentar l’ús del català a l’Administració de justícia i afavorir la qualitat lingüística de la llengua catalana en aquest àmbit.

El fet que el certificat de llenguatge jurídic de la CIFALC i el certificat de nivell J siguin equivalents comporta que el primer serà també vàlid per ser valorat en els processos selectius i de provisió de llocs de treball del personal al servei de l’Administració de justícia. Serà també vàlid per participar en els processos de selecció de personal de la resta d’administracions catalanes, atès que s’ha de comptar com a mèrit superior al certificat de coneixements de català C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

En un altre ordre de coses, el Departament d’Empresa i Coneixement convoca anualment els ajuts Interlingua, adreçats a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari. D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria, són objecte d’una valoració prioritària els projectes o les activitats que fomentin la llengua catalana en l’àmbit jurídic, en el qual el català és deficitari.

Aprofitant aquesta priorització, molts dels projectes que elaboren els serveis lingüístics universitaris se centren en l’àmbit jurídic. Coincidint amb el reconeixement del certificat de llenguatge jurídic català de les universitats, els seus serveis lingüístics han desenvolupat i continuen elaborant recursos de preparació d’aquest examen i d’autoaprenentatge de llenguatge jurídic.

D’entre les diverses actuacions lingüístiques desenvolupades pels serveis lingüístics universitaris en el marc dels ajuts Interlingua, en aquesta entrada en destaquem dues:

 • Les guies Escriure dret a la universitat i Writing for law at university: es tracta d’uns breus manuals adreçats especialment als estudiants de dret, on es descriuen les característiques principals dels textos i el llenguatge en l’àmbit jurídic, i que contenen també un seguit de recursos lingüístics i terminològics, webs d’interès i cursos en línia de llenguatge jurídic.

Els apartats que conté la guia Escriure dret a la universitat (la versió anglesa és una adaptació de la catalana) són els següents:

 1. Què és el dret i sobre què escriuen els juristes?
 2. Característiques generals de l’escriptura en dret
 3. Consells per elaborar bons textos jurídics
 4. Tipus de textos escrits habituals en dret
 5. Obres i webs d’interès en l’escriptura en dret

Aquestes dues guies s’emmarquen en un projecte molt més ampli (coordinat pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona) d’elaboració de guies d’escriptura en les disciplines acadèmiques. A diferència del que passa en altres contextos universitaris com l’anglosaxó, en el context de les universitats catalanes es troben a faltar cursos, materials i recursos perquè els estudiants i el professorat es puguin comunicar amb adequació en l’àmbit de les disciplines acadèmiques universitàries específiques. L’elaboració, per part dels serveis lingüístics universitaris, de guies d’escriptura en l’àmbit del dret, l’economia, la medicina, l’educació i l’enginyeria, entre d’altres, pretén suplir aquesta mancança.

 

 • La Guia d’elaboració del treball final de grau de la Facultat de Dret, desenvolupada per la Universitat de Girona. La guia pretén ajudar els estudiants a superar les dificultats a què s’enfronten en elaborar el treball final de grau o de màster i té com a objectiu guiar-los des del primer moment de l’elaboració del treball final de grau fins a la seva conclusió i defensa. Els vol ajudar en la definició d’objectius del treball, en la tria i la delimitació del tema, en la cerca i la citació de fonts, en l’estructuració i la redacció del treball i en la seva presentació.

 

L’elaboració de la guia va partir de la iniciativa del Deganat de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, i ha estat a càrrec de la Biblioteca de la mateixa universitat, el Servei de Llengües Modernes i professorat dels estudis que s’imparteixen a la facultat.

Formen la guia un seguit de vídeos, d’una durada aproximada d’uns 5-6 minuts cadascun, en què intervenen professors i tècnics de la Universitat i especialistes externs. Els temes que es tracten en els vídeos són el següents:

 1. Els treballs finals de grau (TFG) de la Facultat de Dret de la UdG
 2. Com començar el TFG? La cerca
 3. On trobar informació acadèmica de l’àmbit jurídic i de les ciències socials
 4. El llenguatge jurídic
 5. La informació rigorosa a la xarxa
 6. Informació i producció científica d’accés obert
 7. La redacció del treball
 8. Evitar el plagi i citar correctament
 9. Gestionar la bibliografia i citar documents amb Mendeley

Aquesta guia s’emmarca també en un projecte molt més ampli, a iniciativa del Deganat de la Facultat,  d’elaboració de recursos de suport a la redacció dels TFG de tots els estudis que s’imparteixen a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Per als estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració, s’ha creat el blog http://www.eltefege.eu/, que conté entrades sobre bases de dades acadèmiques, bibliografia, cerca documental, disseny metodològic, el problema, el tema, el TFG, estils de citació, fonts d’informació, fonts de dades, gestors bibliogràfics, hipòtesis, marc teòric, mostreig, normativa, operacionalització, paradigmes i proposicions, entre molts altres continguts.

Per als estudis de Criminologia, s’ha elaborat una guia digital, en format PDF, que recorre les diferents fases de l’elaboració del treball. Els capítols de la guia són els següents: 1. La importància de la investigació; 2. Tipus de TFG; 3. Lectura de literatura científica; 4. Referències bibliogràfiques i citació; 5. Elecció del tema i pregunta d’investigació: construir un problema científic; 6. TFG modalitat 1: revisió de literatura; 7. TFG modalitat 2: investigació científica; 8. TFG modalitat 3: programa d’intervenció; 9. Escriptura acadèmica, i 10. Qüestions formals.

El projecte ha estat mereixedor del Premi d’Innovació Docent ICEberg UdG 2018 i ha estat finalista dels Premis E-Tech, en la categoria de millor gestió en llengua i comunicació en les TIC.

 

Andreu Pulido Bazaga
Cap del Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona

La imatge és de Kevin H.

Deixa un comentari