18 de setembre: Jornada de la Revista de Llengua i Dret: “40 anys de legislació lingüística: balanç i reptes de futur”

Cartell de la jornada(informació disponible en català, aranès, basc, gallec, asturià i aragonès)

 L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta del Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret, organitza el proper 18 de setembre una jornada per analitzar l’evolució de la legislació lingüística en relació amb el català, el basc, l’asturià, el gallec, l’aragonès i l’occità, i ho fa des de cinc perspectives sectorials diferents: l’ensenyament, l’ús institucional, el món socioeconòmic, els mitjans de comunicació i el sector audiovisual, i la toponímia. L’acte també oferirà un espai de debat per exposar les fites assolides i delimitar els reptes actuals. Es tracta d’una ocasió única, que aportarà una visió global del que ha passat els últims 40 anys en matèria de dret lingüístic.

 

 

Informació bàsica:

 • Dia: 18 de setembre
 • Hora: de 9 a 14 h
 • Lloc: seu de l’EAPC a Barcelona (carrer Girona, 20)
 • Programa: Consulteu-lo

(versió en aranès)

 18 de seteme: Jornada dera Revista de Llengua i Dret: “40 ans de legislacion lingüistica: balanç e rèptes de futur”

Era Escòla d’Administracion Publica de Catalonha, a propòsta deth Conselh de Redaccion dera Revista de Llengua i Dret, organize eth pròplèu 18 de seteme ua jornada entà analisar era evolucion dera legislacion lingüistica en relacion damb eth catalan, eth basc, er asturian, eth galhèc, er aragonés e er occitan, e ac hè a compdar de cinc perspectives sectoriaus desparières: er ensenhament, er emplec institucionau, eth mon socioeconomic, es mejans de comunicacion e eth sector audiovisuau, e era toponímia. Er acte aufrirà tanben un espaci de debat entà expausar es hites artenhudes e delimitar es rèptes actuaus. Se tracte d’ua ocasion unica, que balharà ua vision globau de çò qu’a passat es darrèri 40 ans en matèria de dret lingüistic.

Informacion basica:

 • Dia: 18 de seteme
 • Ora: de 9 a 14 ores
 • Lòc: sedença der EAPC en Barcelona (carrèr Girona, 20)
 • Programa: Consultatz-lo

(versió en basc)

 irailak 18an: Revista de Llengua i Dret Jaurdinaldia: “40 urte hizkuntza legegintzan: etorkizuneko oreka”

Kataluniako Herri Administrazioaren Eskolak, Revista de Llengua i Dret Erredakzio Kontseiluaren proposamenaren arabera, datorren irailak 18an jardunaldi bat antolatuko du  katalana, euskera, asturiera, galiziera, aragoiera eta
okzitaniarekiko  hizkuntza-legegintzaren bilakaera aztertzeko, eta bost
ikuspegi sektorial ezberdinetatik egingo du: irakaskuntza, erabilera instituzionala, gizarte eta ekonomia mundua, komunikabideak eta ikus-entzunezko sektorea eta toponimia. Ekitaldiak eztabaidatzeko gune bat ere eskainiko du, lortutako helburuak azaltzeko eta gaur egungo erronkak zehazteko. Aukera paregabea izango da azken 40 urteetan  zuzenbide lingüístikoan egin denaren ikuspegi orokor bat eskaintzeko.

Oinarrizko informazioa:

 • Eguna: irailaren 18an
 • Ordua: 9:00etatik 14:00ak arte
 • Lekua: Bartzelonako EAPCren egoitzan (Girona kalean, 20)
 • Programazioa: kontsultatu

 

(versió en gallec)

18 de setembro: Xornada da Revista de Llengua i Dret: “40 anos de lexislación lingüística: balance e desafíos do futuro”

A Escola de Administración Pública de Cataluña, por proposta do Consello Editorial da Revista de Llengua i Dret, organiza o día 18 de setembro un día para analizar a evolución da lexislación lingüística en relación co catalán, o euskera, asturiano, galego, aragonés e occitano, e faino desde cinco perspectivas sectoriais diferentes: o ensino, o uso institucional, o mundo socioeconómico, os medios de comunicación e o sector audiovisual e a toponimia. O evento tamén ofrecerá un espazo de debate para expoñer os obxectivos alcanzados e definir os retos actuais. Trátase dunha oportunidade única que vai proporcionar unha visión xeral do que sucedeu nos últimos 40 anos en materia de dereito lingüístico.

Información básica:

 • Día: 18 de setembro
 • Hora: de 9 a 14 horas.
 • Lugar: sede da EAPC en Barcelona (rúa Girona, 20)
 • Programa: compróbao

 

(versió en asturià)

18 de setiembre: Xornada de la Revista de Llengua i Dret: “40 años de llexislación llingüística: balance y desafíos de futuru”

La Escola d’Administració Pública de Catalunya, a propuesta del Conseyu Editorial de la Revista de Llengua i Dret organiza’l día 18 de setiembre un día p’analizar la evolución de la llexislación llingüística en relación col catalán, l’eusquera, l’asturianu, el gallegu, l’aragonés y l’occitanu y fáilo dende cinco perspectives sectoriales diferentes: l’enseñu, l’usu institucional, el mundu socioeconómicu, los medios de comunicación y el sector audiovisual y la toponimia. L’eventu tamién ofrecerá un espaciu de debate pa esponer los oxetivos algamaos y definir los retos actuales. Ye una oportunidá única que proporcionará una visión xeneral de lo que pasó nos últimos 40 años en materia de derechu llingüísticu.

Información básica:

 • Día: 18 de setiembre
 • Hora: de 9 a 14 hores
 • Llugar: sede de la EAPC en Barcelona (cai Girona, 20)
 • Programa: Consúltelu

(versió en aragonès)

 18 de setembre: Chornada d’a Revista de Llengua i Dret: “40 años de lechislazión lingüistica: balanz y retes de futuro”

 A Escuela d’Alministrazión Publica de Cataluña, a propuesta d’o Consello de Redazión d’a Revista de Llengua i Dret, organiza o venién 18 de setiembre una chornada ta analisar a evoluzión d’a lechislazión lingüistica en relazión con o catalán, o basco, l’asturiano, o gallego, l’aragonés y l’oczitán y lo fa dende zinco anvistas sectorials diferens: a ensiñanza, l’uso instituzional, o mundo sozioeconomico, os medios de comunicazión y o sector audiovisual, y a toponimia. L’acto tamién ufrirá un espazio de debate pa esponer as fitas aconseguidas y abuegar os retos actuals. Se trata d’una ocasión unica que aportará una visión global d’o que ha pasau os zaguers 40 años en materia de dreito lingüístico.

Informazión basica:

 • Día: 18 de setembre
 • Ora: de 9 a 14
 • Puesto: seu d’o EAPC en Barzelona (carrer Girona, 20)
 • Programa: Consultaz-lo

Deixa un comentari