La lluita (discursiva i legislativa) contra la COVID-19 (I) – Albert Morales

El contagi bel·licista del discurs públic
Ja fa ben bé dos mesos que vivim una nova normalitat imposada per la COVID-19. La retòrica bel·licista ha impregnat els discursos de la majoria de líders polítics occidentals. S’ha generalitzat la construcció discursiva del marc mental següent: la pandèmia és una batalla de salut pública que hem de vèncer amb la unió (malgrat l’acció hipòcrita dels estats; tot i la crida a la unió del secretari general de l’ONU, han actuat individualment i han lluitat per abastir-se d’elements de protecció personal).

Les dinàmiques discursives bel·licistes observades no són exclusives de la COVID-19. Ja s’havien detectat i analitzat en contextos previs com la lluita contra la droga, la pobresa o el terrorisme; malgrat la variació temàtica, totes elles comparteixen estratègies discursives i metàfores.

Com recorda Toni R. Juncosa a l’article sobre paral·lelismes entre la construcció discursiva de la pandèmia de la sida i de la covid-19, als anys setanta Susan Sontag advertia que la “personificació de la malaltia com a element invasor que ataca un cos pot tenir implicacions greus”.

Algunes al·locucions se n’han volgut distanciar, com les del canadenc Justin Trudeau o les de Frank-Walter Steinmeier, el president alemany, que va afirmar que la pandèmia “no és una guerra, és un test de la nostra humanitat”. Tanmateix, fins i tot en els casos en què s’ha fet explícita la voluntat per desmarcar-se’n, les connotacions bel·licistes també hi son, i, des d’un punt de vista semiòtic, en tots els casos, li han donat un caràcter d’excepcionalitat, de temps de guerra.

Hem estat testimonis de discursos de caps d’estat, poc habituals fora de dates nadalenques i festes nacionals, com el de la reina Isabel II el dia que commemorava el 75è aniversari de l’Acta de la Capitulació del Tercer Reich, amb molts trets (pragmàtics i lingüístics) que ressonen a temps de guerra. El discurs de Felip VI també n’anava ple; per exemple, el 18 de març de 2020 va adreçar-se al personal sanitari així: “Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa”.

La lucha del Govern Sánchez
El Govern espanyol, d’ençà l’inici de la crisi sanitària, ha bastit un marc legislatiu integrat per: 13 decrets llei, 6 decrets (incloent-hi el de la declaració de l’estat d’alarma i les quatre pròrrogues), 113 ordres ministerials, 71 resolucions ministerials (i una del Banc d’Espanya), 5 instruccions i 1 acord. Segons juristes consultats a l’article “El estado de alarma: un bosque de 209 normas excepcionales” (El País, 16/05/2020), algunes de les lleis que ha adoptat el Govern espanyol per gestionar la crisi presenten mancances greus: posen en risc la seguretat jurídica; s’han excedit competencialment, regulant aspectes que haurien correspost a normes d’un rang superior; i s’han regulat drets i llibertats fonamentals i matèries cabdals com la protecció de dades personals, l’àmbit laboral o el de l’Administració de justícia.

L’investigador Miguel Sánchez, de la Universitat Politècnica de Madrid, va penjar un fil a Twitter (amb to divulgatiu i humorístic, però elaborat amb una rigorosa metodologia quantitativa d’anàlisi lingüística) en què identificava, a partir de l’estudi de les freqüències, les diferències discursives de les al·locucions de Pedro Sánchez segons si s’adreçava a la ciutadania des de la Moncloa o a la resta de diputats del Congrés. A continuació, presentem una taula resum amb les paraules més significatives de cada discurs (el to de vermell indica llur grau d’ús per sobre del llindar estadístic esperat):

 

Palabras clave más relevantes en los discursos de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus (10-28 de marzo)
Puesto 10-03

(Moncloa)

13-03

(Moncloa)

14-03

(Moncloa)

18-03

(Congreso)

21-03

(Moncloa)

22-03

(Moncloa)

25-03

(Congreso)

28-03

(Moncloa)

1 coronavirus coronavirus coronavirus coronavirus coronavirus coronavirus confinamiento pandemia
2 interministerial covid pandemia covid19 confinamiento pandemia señoría covid
3 eurogrupo Moncloa Illa ertes pandemia respirador señorías recuperable
4 Fallas rajatabla propagación pandemia pcr autoabastecimiento alertas coronavirus
5 lógicamente heroísmo ertes señoría covid confinamiento pandemia retribuir
6 rajatabla transcripción marlaska aerotransporte ucis sectorialmente covid19 confinamiento
7 Juanma pandemia contagio casuística mascarilla mascarilla ffp2 autoabastecer
8 Servimedia gratitud cuerpos flexibilizar ccaa g20 ertes desgraciadamente
9 periódico virus repostaje Illa contagio europeísta esquadra mutualizar
10 Wuhan alarma heroicidad cuerpos frenazo adoptar coronavirus ucis

 

Com assenyala l’autor, hi ha diferències entre les paraules clau que empra en funció de cada context: al Congrés fa èmfasi en aspectes relacionats amb la gestió de la crisi com a Govern (mitjançant l’ús específic de formes com ertes, alertas, aerotransporte, flexibilizar…); quan s’adreça de manera a la ciutadania, s’hi documenten formes prototípiques del discurs polític (heroicidad, heroísmo, gratitud) i d’altres que narren les mesures adoptades i les conseqüències pràctiques que té per a la població (Fallas, rajatabla, respirador, mascarilla, ucis…). En relació amb els ertes, per exemple, el Govern Sánchez emfatitza que cal agilitzar-ne la tramitació i l’aprovació, i s’empra en contextos d’ús molt diferents dels seus usos habituals (segons una mostra de 17.000 M de paraules):

Gràfic: Palabras que aparecen cerca de ERTEs

En relació amb els discursos del Govern Sánchez, l’investigador Toni R. Juncosa indica que “l’objectiu primordial de l’Estat i dels seus membres en aquesta situació excepcional —se’ns explicava— era ‘combatre’ la propagació del coronavirus i no aturar-se fins a ‘vèncer’”, atès que “l’enemic és només un: el virus”.

El llenguatge dels reials decrets contra la COVID-19
Hem analitzat una part representativa del marc jurídic aprovat amb caràcter d’urgència relatiu a la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la pandèmia: els reials decrets 463/2020, de 14 de març, 476/2020, de 27 de març, i 487/2020, de 10 d’abril, atès el fet que es van aprovar d’urgència i, sobretot, llur rang jurídic prominent.

Les fórmules que hem identificat per referir-se a la COVID-19 i al context d’aprovació de les mesures adoptades són nombroses. N’hi ha de més concretes, pròpies del discurs científic (enfermedad, pandemia internacional, virus COVID-19) i d’altres de més prototípiques del discurs polític (com coyuntura, crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, situación grave y excepcional, situación de emergencia sanitaria o situación de crisis sanitaria). Es constata, per tant, com mitjançant la hipèrbole del vocabulari emprat es perfila la urgència i la gravetat de les mesures que justifiquen un marc discursiu de combat contra el coronavirus. La més estesa és, tanmateix, crisis (és el 25è substantiu més emprat):

se añade una nueva disposición adicional sexta al real decreto 463 2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid 19 con el siguiente contenido
*****rd 487

queda prorrogado el estado de alarma declarado por el real decreto 463 2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid 19
*****rd463

estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria
*****rd463

las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen sin duda una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos
*****rd487

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid 19 quedó prorrogado el estado de alarma en las mismas condiciones hasta las 00
*****rd 463

2 de la constitución declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad
*****rd476

L’anàlisi quantitativa d’Iramuteq, el programa emprat per explorar aquestes lleis (1.499 paraules que, amb repeticions, acumulen 8.233 ocurrències), ens permet visualitzar la xarxa lèxica d’aquests tres reials decrets aprovats entre el 14 de març i l’11 d’abril de 2020, un dels moments més crítics de la pandèmia:

Xarxa lèxica

Com és natural, els nodes principals de textos jurídics com els analitzats es relacionen amb el llenguatge juridicoadministratiu (decreto, artículo, disposición, medida), amb els actors principals dels poders executiu i legislatiu (ministro, congreso, gobierno) o amb les mesures adoptades (estado [de alarma], [restricciones a la] libertad de circulación, suspensión de plazos administrativos…).

Resulta cabdal destacar, a més, que nodes com suspensión (“no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental”), transparente (“la evaluación […] debe realizarse de manera objetiva y transparente”) o público (“con posterioridad, el Gobierno aprobó el Real Decreto 465/2020 […] con la finalidad de reforzar la protección de la salud pública y de asegurar el funcionamiento de servicios públicos esenciales”) denoten llur rol per justificar i valorar positivament les mesures adoptades.

El RD 463/2020, aprovat el 14 de març, justifica l’adopció de la llei al preàmbul “tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”, alhora que en justifica la proporcionalitat, el caràcter imprescindible i el fet que no suposa cap lesió de drets fonamentals (“Las medidas […] son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”).

Si, a més d’observar-ne la xarxa conceptual, n’extraiem els índexs de freqüència, podem identificar les paraules més emprades i, per tant, llurs temàtiques prioritàries. En aquesta primera exploració, n’hem volgut analitzar les 35 més freqüents (sense incloure-hi paraules gramaticals com de, en, a, per, i…):

Freqüència entre parèntesis:

Substantius Adjectius Verbs
estado (64) real (56) establecer (31)
decreto (57) público (46) declarar (26)
servicio (56) sanitario (42) prever (21)
alarma (56) competente (36) adoptar (20)
artículo (54) necesario (34) garantizar (18)
medida (51) local (24) quedar (15)
ministro (51) asimilables (21) prorrogar (15)
marzo (44) nacional (21) disponer (15)
autoridad(40) primero (18) suspender (15)
transporte (35) delegadas (17) contener (14)
disposición (31) adicional (16) asegurar (13)
ley (30) orgánico (15) acordar (12)
gobierno (28) presente (12) ocasionar (12)
actividad (24) mismo (12) requerir (11)
salud (23) urbano (12) resultar (10)
situación (22) anterior (11) reforzar (9)
día (19) esencial (11) referir (9)
congreso (19) autonómico (9) modificar (8)
establecimiento (19) extraordinario (9) incluir (8)
gestión (19) nuevo (9) someter (7)
protección (18) medio (8) dictar (7)
covid (18) administrativo (8) aplicar (7)
orden (17) civil (8) evitar (6)
plazo (17) disponible (7) permitir (6)
crisis (17) específico (7) dar (6)
persona (16) recreativo (7) proporcionar (6)
caso (16) posible (7) mantener (6)
producto (15) siguiente (7) hacer (6)
prórroga (15) privado (6) remitir (5)
diputado (15) ferroviario (6) mitigar (5)
acuerdo (15) directo (6) solicitar (5)
seguridad (14) sexto (6) afectar (5)
movilidad (14) segundo (6) realizar (5)
sanidad (14) social (6) extender (5)
abril (14) democrático (6) alcanzar (5)

Substantius
En relació amb la categoria nominal, just després de les paraules clau de les mesures analitzades (decreto, estado, alarma, artículo…), és significativa la posició prominent d’autoridad (novena). Aquesta s’empra per sobre del llindar estadístic esperat, sobretot al RD 463:

Gràfic estadísitc RD 463

Es documenta a contextos com autoridades competentes (22) i autoridades competentes delegadas (17), i amb una freqüència molt inferior a autoridades autonómicas y locales (3), autoridades civiles (2) o autoridades sanitarias (1).

El filòsof Josep Ramoneda afirmava en aquesta entrevista amb Joan Safont per El Nacional que “el bonisme autoritari de Pedro Sánchez ha servit per a una recentralització total i una recuperació del discurs de la unitat, la pàtria i les forces armades”. El redactat de l’article 4 del RD 463 seria un exemple representatiu d’aquesta centralització del poder a mans del Govern de l’Estat, malgrat les afirmacions de Pedro Sánchez durant el discurs de pròrroga de l’estat d’alarma del 20 de maig de 2020 (“Las comunidades autónomas nunca han perdido su corresponsabilidad en el ejercicio de sus competencias”):

Artículo 4. Autoridad competente.

1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.

2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:

a) La Ministra de Defensa.
b) El Ministro del Interior.
c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) El Ministro de Sanidad.

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad.

3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.

4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación previsto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad competente.

Els usos documentats ressonen a discurs militar, amb un fort component coercitiu, que es distancia dels contextos

El 23è substantiu, orden, reforça aquest to coercitiu del RD 463 (aquesta paraula, juntament amb ley, s’hi empra molt per sobre del llindar estadístic esperat segons les anàlisis estadístiques). Tot i que orden s’associa a aquest gènere legislatiu (normalment, els reials decrets solen remetre a ordres ministerials, com en el context “Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer las características y contenido de este anuncio”), els usos documentats ressonen a discurs militar, amb un fort component coercitiu, que es distancia dels contextos d’ús prototípics d’aquest mot al discurs jurídic (a estructures com por orden de, orden ministerial…):

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. (art. 12.1, RD 463
El Ministro de Sanidad podrá: a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios […] c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública […]. (art. 13, RD 463)
Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes […] consideren necesario emitir. (art. 19, RD 463)
Los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad. (DA 5, RD 463)

El substantiu fuerza, també relacionat amb la coerció, ocupa la posició 85a i s’empra en contextos que es refereixen al rol de les forces armades i dels cossos de seguretat (excepte en el context “por causa de fuerza mayor o situación de necesidad”) en la gestió de la crisi sanitària:

**** *rd 463

asimismo las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios así como la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de las fuerzas armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el presente artículo
**** *rd 463

los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del ministro del interior a los efectos de este real decreto
**** *rd 463

6 para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto las autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las fuerzas armadas de conformidad con lo previsto en el artículo 15
**** *rd 463

menores dependientes personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables f desplazamiento a entidades financieras y de seguros g por causa de fuerza mayor o situación de necesidad h cualquier otra actividad de análoga naturaleza 2
**** *rd 463

3 y 16 e de la ley orgánica 5 2005 de 17 de noviembre de la defensa nacional los miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad
 **** *rd 463

carácter de agente de la autoridad de los miembros de las fuerzas armadas de acuerdo con la disposición adicional tercera de la ley 39 2007 de 19 de noviembre de la carrera militar en relación con los artículos 15

Adjectius
La llista d’adjectius més freqüents posa de relleu, de nou, l’afirmació del pensador Josep Ramoneda quant al tarannà de nacionalisme d’estat de les mesures aprovades pel Govern Sánchez. A més de paraules relacionades amb les mesures aprovades i llur àmbit d’aplicació, i amb la crisi sanitària (com real decreto, público, sanitario, autoridad competente, necesario, local, ley orgánica…) és remarcable la freqüència d’ús de l’adjectiu nacional (el 8è més emprat, amb 44 aparicions). S’empra, sobretot, en relació amb territorio nacional (10), la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (3), Ley 5/2005 de Defensa Nacional (2), la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional (1) i a contextos que apel·len a “nacional e internacional” per justificar la immediatesa, severitat i eficàcia de les mesures adoptades:

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.

Los modelos desarrollados por lcos expertos, tanto nacionales como internacionales, muestran que una adecuada gestión de la fase de desescalado de las medidas de control y contención aplicadas resulta crucial para lograr vencer la epidemia.

Malgrat que l’adjectiu autonómico figura a la llista d’adjectius més freqüents (18a posició), l’anàlisi estadística no l’assenyala com a paraula estadísticament significativa i, com ja s’ha constatat, l’adopció de mesures de lluita contra la COVID-19 suposa un buidatge competencial per a les autonomies (a l’inici de la crisi, sindicats catalans, bascos i gallecs van arribar a qualificar-lo com un “155 encobert que impedeix decidir sobre temes fonamentals”, segons Público). L’adjectiu autonómico es documenta a contextos com:

**** *rd 463

los actos disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables
**** *rd 463

el ministro de transportes movilidad y agenda urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje así como otras condiciones especificas de prestación de los mismo
**** *rd 463

bienes y lugares pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza 2 sin perjuicio de lo anterior las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión dentro de su ámbito de competencia
**** *rd 463

cuando la requisa se acuerde de oficio se informará previamente a la administración autonómica o local correspondiente 2 en los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto
**** *rd 463

ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u osp o sean de titularidad pública mantendrán su oferta de transporte
**** *rd 463

cuando las medidas a las que se refiere el párrafo anterior se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del estado en materia de tráfico circulación de vehículos y seguridad vial
**** *rd 463

las autoridades estatales autonómicas y locales competentes en materia de tráfico circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado 6
**** *rd 463

b los actos disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso

Verbs
Pel que fa als verbs més freqüents, es constata que hi predominen els relatius a l’adopció de mesures legislatives, com establecer (31), declarar (26), adoptar (20), prorrogar (15), disponer (15), suspender (15), requerir (11), dictar (7), aplicar (7), modificar (8). Resulta significatiu destacar l’ús elevat dels verbs garantizar (18), asegurar (13) i reforzar (9), emprats en contextos que connoten positivament l’acció de govern que deriva de les mesures aprovades.

Observacions finals
Aquesta anàlisi ens ha permès explorar lexicomètricament part de la normativa espanyola derivada de la gestió de la COVID-19. Les eines d’anàlisi i interpretació que proporciona l’anàlisi del discurs ens ha permès constatar com l’ús estadístic anòmal de paraules com autoridad, nacional, orden o fuerza donen un fort component coercitiu a la norma i, en alguns casos, els usos lingüístics identificats són més propers a altres tipus de discurs (com el polític o el militar).

Josep Ramoneda adverteix que, després de situacions de crisi com la de la COVID-19, en què els governs aproven mesures d’emergència, “sovint queda un llast autoritari, encara que es recuperin drets, i altres coses es perden per sempre”.

Per últim, ens agradaria publicar una nova entrada més endavant que compari el vocabulari d’aquests reials decrets amb el de les lleis aprovades a altres països propers (com França, Itàlia o el Regne Unit) per identificar-hi les similituds i les divergències quant a la redacció de lleis d’emergència en el context de la COVID-19.

 

Albert Morales
Investigador extern del grup IULATERM
Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)
Centre específic de recerca de la Universitat Pompeu Fabra

Deixa un comentari