Presentació d’apunts per al blog [CAT] [ES] [EN]

Podeu enviar el vostre apunt a: rld.eapc@gencat.cat

L’Escola, la Direcció i el Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law es reserven el dret d’admissió dels apunts que es rebin; per tant, en quedaran exclosos els treballs que no reuneixin els criteris de rigor científic i respecte institucional. Els textos publicats es poden reproduir, distribuir i publicar, si es compleixen les condicions de l’avís legal que apareix a la pàgina principal del blog.

El blog està obert als comentaris dels lectors, que seran publicats si compleixen els requisits següents:

1. Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.
2. Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.
3. Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

El blog es reserva el dret de no publicar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.


Recomanacions de publicació:

Us recomanem que a l’hora de redactar un apunt tingueu en compte aquestes pautes:

· Títol: ha de ser clar i creatiu, que capti l’atenció del lector. És millor que no sigui gaire llarg.
· Estructura: les idees han d’exposar-se de forma clara i concisa. Els paràgrafs han de contenir una idea o diverses idees clares i no ser gaire llargs. Es recomana estructurar el text en diferents apartats, cada un amb el seu subtítol.
· Mida: es recomana que els apunts tinguin una extensió d’entre 500 i 2.000 paraules, aproximadament.
· Referències: cal afegir-hi els enllaços necessaris que ampliïn la informació, que complementin el contingut i que permetin una navegació fàcil. Es recomana no posar-hi peus de pàgina.
· Citació bibliogràfica: les citacions bibliogràfiques s’han de fer d’acord amb els criteris APA i complint les particularitats de l’EAPC. Exemples de citació:

 

Llibres o monografies: 

Cognom, Nom desplegat. (any). Títol en cursiva: Subtítol (núm. edició). Ciutat: Editorial.

Alcaraz, Enrique, i Hughes, Brian. (2002). Legal translation explained. Nova York: Routledge.Cabré Castellví, Maria Teresa. (1992). La terminologia: la teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries.

 

Capítols o parts d’un llibre:

Cognom, Nom sencer. (any). Títol capítol: Subtítol. Dins Nom Cognom (ed./dir./cur…), Títol llibre en cursiva: Subtítol (núm. ed., p. núm. primera pàgina capítol-núm. última pàgina). Ciutat: Editorial.

Molero, Fernando, i Cuadrado, María Isabel. (2008). Atracción interpersonal: el papel de la semejanza de las características psicológicas en la satisfacción y la duración de las relaciones de pareja. Dins José Francisco Morales i Carmen Huici (coords.), Método, teoría e investigación en psicología social (p. 365-375). Madrid: Pearson Educación.

Kisch, Henry. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. Dins Peter Kriedte (ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

 

Publicacions en sèrie:

Cognom, Nom sencer. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, núm. volum en cursiva (núm. del número), núm. primera pàgina de l’article-núm. última pàgina de l’article.

Duarte i Montserrat, Carles. (2009). El llenguatge administratiu i jurídic: una renovació persistent. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 51, 39-46.

Sillick, Tamra, i Schutte, Nicola. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38–48. http://dx.doi.org/10.7790/ejap.v2i2.71

 

Apunts de blog:

Cognom, Nom sencer. (dia mes any). Títol de l’entrada de blog [Apunt de blog]. Títol del blog.

Strandvik, Ingemar. (31 de gener de 2019). La comunicació jurídica i la claredat. L’exemple de Suècia [Apunt de blog]. Blog de la Revista de Llengua i Dret.

Per a més informació sobre els criteris APA, consulteu la Guia per als autors de la Revista de Llengua i Dret.

 

En fer la tramesa d’un apunt és necessari afegir-hi:

Les dades d’autoria: nom i cognoms i el lloc de treball o els estudis realitzats.

En cas que vulgueu enviar una imatge, ha de ser lliure de drets d’autor.

També podeu suggerir-nos paraules clau que ens ajudin a etiquetar l’apunt.

L’apunt es publicarà en la llengua original.


Información y recomendaciones de presentación de un apunte para el blog

Puede enviar su apunte de blog a: rld.eapc@gencat.cat

La Escuela, la Dirección y el Consejo de Redacción de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law se reservan el derecho de admisión de las contribuciones que reciban, excluyendo los trabajos que no reúnan los criterios de rigor científico y respeto institucional. Los textos publicados se pueden reproducir, distribuir y publicar si se cumplen las condiciones expuestas en el aviso legal de la página principal del blog.

Este blog está abierto a los comentarios de los lectores, que serán publicados si cumplen los requisitos siguientes:

1. Que sean pertinentes, es decir, que no se alejen del tema tratado.
2. Que mantengan el respeto y el buen clima y no ofendan ni atenten contra la dignidad de otras personas.
3. Que no contengan datos de carácter personal ni información publicitaria.

El blog se reserva el derecho de no publicar cualquier aportación que no observe estas indicaciones mínimas.

 

Recomendaciones de publicación:

Le recomendamos que a la hora de redactar un apunte tenga en cuenta estas pautas:

· Título: tiene que ser claro y creativo, que capte la atención del lector. Es mejor que no sea muy largo.
· Estructura: las ideas tienen que estar expuestas de forma clara y concisa. Los párrafos tienen que contener una idea o diversas ideas claras y no ser muy largos. Se recomienda estructurar el texto en diversos apartados, cada uno con su subtítulo.
· Tamaño: se recomienda que la contribución tenga una extensión de entre 500 y 2.000 palabras, aproximadamente.
· Referencias: hay que añadir los enlaces necesarios que amplíen la información, que complementen el contenido y que permitan una navegación fácil. Se recomienda no poner pies de página.
· Citación bibliográfica: las citaciones bibliográficas deben hacerse de acuerdo con los criterios APA y las particularidades establecidas por la EAPC. Ejemplos de citación:

 

Libros o monografías:

Apellido, Nombre completo. (año). Título en cursiva: Subtítulo (# edición). Ciudad: Editorial.

Cabré Castellví, Maria Teresa. (1992). La terminologia: la teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries.

Alcaraz, Enrique, y Hughes, Brian. (2002). Legal translation explained. Nueva York: Routledge.

 

Capítulos de un libro:

Apellido, Nombre completo. (año). Título capítulo: Subtítulo. En Nombre Apellido (ed./dir./cur…), Título libro en cursiva: Subtítulo (# ed., p. # primera página capítulo-# última página capítulo). Ciudad: Editorial.

Kisch, Henry. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. En Peter Kriedte (ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

Molero, Fernando, y Cuadrado, María Isabel. (2008). Atracción interpersonal: el papel de la semejanza de las características psicológicas en la satisfacción y la duración de las relaciones de pareja. En José Francisco Morales y Carmen Huici (coords.), Método, teoría e investigación en psicología social (p. 365-375). Madrid: Pearson Educación.

 

Artículos en publicaciones en serie:

Apellido, Nombre completo. (año). Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista en cursiva: Subtítulo, #volumen en cursiva (# del número), # primera página del artículo-# última página del artículo.

Duarte i Montserrat, Carles. (2009). El llenguatge administratiu i jurídic: una renovació persistent. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 51, 39-46.

Sillick, Tamra, y Schutte, Nicola. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38–48. http://dx.doi.org/10.7790/ejap.v2i2.71

 

Apuntes de blog:

Apellido, Nombre completo. (día de mes de año). Título [Entrada de blog]. Título del blog.

Strandvik, Ingemar. (31 de enero de 2019). La comunicació jurídica i la claredat. L’exemple de Suècia [Entrada de blog]. Blog de la Revista de Llengua i Dret.

Para más información sobre el APA, consulte la Guía para los autores de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law.

 

Al hacer el envío de un apunte es necesario añadir:

Los datos de autoría: nombre y apellidos y el puesto de trabajo o los estudios realizados.

En caso de que quiera enviar una imagen, esta tiene que ser libre de derechos de autor.

También puede sugerirnos palabras clave que nos ayuden a etiquetar el apunte.

La contribución se publicará en su lengua original.


Information and guidelines of recommendations for submitting a post

You may send your posts to: rld.eapc@gencat.cat.

The Public Administration School of Catalonia and the Editorial Board of the Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law reserve the right to accept the posts received, and will reject those works that do not meet the criteria of scientific rigour and institutional respect. The texts published in this blog may be reproduced, distributed and published in case the conditions set up by our legal advice are fulfilled (see homepage).

This blog is open to reader’s comments; they will be published as long as they adhere to the following code of practice:

1. Comments must be relevant to the discussion in hand.
2. Comments must always be civil and respectful to other contributors and to all other individuals and not offensive or abusive.
3. Comments should not contain personal data or advertising, promotional or commercial material.

The blog reserves the right to disallow or remove any comments that do not adhere to our code of practice.

 

We recommend you to follow the guidelines below when writing your post:

· Title: it should be clear, creative and engaging for the reader and preferably not too long.
· Structure: ideas should be expressed clearly and concisely. Paragraphs should contain one or several clear ideas and not be too long. We recommend dividing the text into sections with their own subtitles.
· Length: we recommend a post length of between 500-2,000 words, approximately.
· References: we recommend you to include links to offer additional information, to complement the content and to provide a dynamic navigation. We discourage the use of footnotes.
· Bibliographical references: bibliographical references should be written according to APA and EAPC criteria. Here you have some examples:

 

Books:

Surname, Name. (year). Title in italics: Subtitle (# edition). City: Editorial.

Cabré Castellví, Maria Teresa. (1992). La terminologia: la teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries.

Alcaraz, Enrique, & Hughes, Brian. (2002). Legal translation explained. New York: Routledge.

 

Book chapters:

Surname, Name. (year). Chapter title: Subtitle. In Name Surname (Ed./Dir./Coord. …), Title in italics: Subtitle (# ed., p. # first page of the chapter -# last page of the chapter). City: Editorial.

Kisch, Henry. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. In Peter Kriedte (Ed.), Industrialización antes de la industrialización (2nd ed., pp. 266-298). Barcelona: Crítica.

Molero, Fernando, & Cuadrado, María Isabel. (2008). Atracción interpersonal: el papel de la semejanza de las características psicológicas en la satisfacción y la duración de las relaciones de pareja. In José Francisco Morales & Carmen Huici (Coords.), Método, teoría e investigación en psicología social (pp. 365-375). Madrid: Pearson Educación.

 

Articles in journals:

Surname, Name. (year). Title of the article: Subtitle of the article. Title of the journal in italics: Subtitle# volume in italics (# number), # first page of the article -# last page of the article.

Duarte i Montserrat, Carles. (2009). El llenguatge administratiu i jurídic: una renovació persistent. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 51, 39-46.

Sillick, Tamra, & Schutte, Nicola. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38–48.

Tribe, Rachel, & Tunariu, Aneta. (2009). Mind your language: working with interpreters in healthcare settings and therapeutic encounters. Sexual & Relationship Therapy, 24, 74-84. https://doi.org/10.1080/14681990802666023

 

Blog posts:

Surname, Name. (year, month day). Title [Blog post]. Title of the blog.

Strandvik, Ingemar. (2019, January 31). La comunicació jurídica i la claredat. L’exemple de Suècia [Blog post]. Blog de la Revista de Llengua i Dret.

 

For more information about APA citation, see the criteria for authors of the Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law.

 

When submitting a post you should include:

Authorship details: name and surname and position or level of studies.

Should you wish to provide an image to use with your post, please make sure it is in the public domain.

You can suggest key words that help us to tag your post.

All posts will be published in their original language.

Deixa un comentari