Homologació europea dels certificats de llengua – Montserrat Serra

Des d’aquest mes de gener les proves oficials de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ja estan del tot adaptades al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (MERC). Aquest és un document elaborat pel Consell d’Europa que estableix les bases d’un sistema europeu comú d’aprenentatge i avaluació de llengües. El Marc proporciona unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües, de manera que els cursos, els programes i les qualificacions expliciten d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva. La descripció també inclou el context cultural en què s’utilitza la llengua.Read More »