El portal compendium.cat: recursos de llenguatge jurídic català – Cristina Gelpí

El 13 de desembre de 2021 el Consell de l’Advocacia Catalana va signar el conveni de col·laboració per impulsar el portal compendium.cat amb 17 institucions catalanes i andorranes de l’àmbit jurídic, lingüístic i acadèmic. Amb aquest conveni, les 18 institucions signants es comprometen a impulsar la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya.

La notícia que 18 institucions es posin d’acord per impulsar l’ús del català és significativa per ella mateixa, però que ho facin en l’àmbit jurídic, que necessita amb urgència la normalització, encara ho és més. Sens dubte, és especialment rellevant que aquestes institucions vegin en un portal de recursos de llenguatge jurídic català una eina útil i necessària perquè els operadors jurídics –i els professionals de la llengua, el personal de les administracions públiques i privades– tinguin a l’abast un recurs de qualitat que els ha de facilitar la redacció de documents jurídics en català.

Malgrat que l’ús del català a la justícia és clarament minoritari –continua ben vigent la síntesi que en feia el 2020 Maria Josep Feliu Morell al blog amb Els drets lingüístics dels ciutadans a l’àmbit de la justícia–, el panorama de recursos del català en aquest àmbit és ampli i està format per recursos de tipus molt divers. Només el catàleg bibliogràfic publicat entre els anys 2000 i 2018 ja dona prop de 250 documents publicats, entre fonts especialitzades, gramaticals, discursives, convencionals, jurídiques i terminològiques (vegeu el Catàleg de recursos de llenguatge jurídic català, d’Anna Arnall). Si a aquestes xifres s’hi sumen els formularis, els apunts lingüístics i els models de documents, el volum de recursos disponibles creix exponencialment.

   Fins ara no existia una interfície que  aplegués tots els recursos de forma gratuïta i amb un accés obert

La majoria d’aquests recursos estan promoguts per institucions públiques, però no tots estan  disponibles en línia, perquè n’hi ha un bon nombre que només tenen versió impresa. És molt freqüent, a més, que tant si són impresos com digitalitzats, els recursos siguin tipològicament acumulatius, és a dir, que  incloguin diversitat de recursos individuals que queden amagats en compendis que no els fan explícits (per exemple, darrere d’un recurs extraordinari com Terminologia Jurídica hi ha diccionaris, apunts terminològics, productes multimèdia i altres recursos que només es poden trobar amb la cerca interna). En tot cas, fins ara no existia una interfície que els aplegués tots, ni un recurs que els fes visibles i accessibles de forma gratuïta i amb un accés obert.

 

Què és compendium.cat

El projecte compendium.cat és, d’entrada, un dipòsit dels recursos de llenguatge jurídic català, disponible en línia i obert, amb un accés universal i gratuït.

Però compendium.cat és més que un portal de recursos de llenguatge jurídic:

· És una via d’accés estable als principals recursos de llenguatge jurídic català a través d’una finestreta única digital. La diversitat de recursos de llenguatge jurídic català existents s’expressa en diversitat de vies per accedir-hi, cosa que obliga l’usuari a buscar els recursos a través de catàlegs de biblioteques i pàgines web que no sempre estan actualitzades. Disposar d’una eina digital que els aplegui i que hi doni accés és una millora clara respecte del panorama actual. A més, part dels recursos que aplega compendium.cat estan emmagatzemats als seus servidors, cosa que en facilita l’estabilitat. Sovint aquests recursos no estan disponibles perquè estan inclosos en dipòsits digitals que no es mantenen o formen part de publicacions que només estan disponibles en poques biblioteques físiques.

   compendium.cat és més que un portal de recursos de llenguatge jurídic: és una via d’accés estable als principals recursos de llenguatge jurídic català; té en compte les necessitats de consulta de l’usuari; inclou recomanacions de redacció, i inclou formularis notarials, judicials i registrals de diverses jurisdiccions

· És una eina amb accés simple, però categoritzada. Té molt en compte les necessitats de consulta de l’usuari i per això estableix dos sistemes de cerca. D’una banda, un cercador genèric que permet fer una cerca lliure i trobar qualsevol tipus de document indexat que coincideixi amb qualsevol paraula de la cerca. D’altra banda, un sistema de cerca avançada que facilita una cerca més fina (entre altres, per tipus de recurs, format, títol, autor, etc.). El sistema de cerca és un dels punts forts del recurs, perquè tots els recursos estan etiquetats, de manera que l’usuari obté tots els recursos existents agrupats per categories per a una mateixa consulta (per exemple, una cerca simple del terme demanda dona en aquest moment –recordem que el portal està en fase de desenvolupament–, 34 formularis descarregables i editables, tres apunts lingüístics, diverses entrades a diccionaris i models de documents, així com articles especialitzats).

· Inclou recomanacions de redacció integrades als documents editables. Els models de documents són descarregables i editables, però a més en alguns casos s’hi inclouen recomanacions de redacció explícites sobre model de llengua i estil en forma de comentaris al marge. Això fa aquest apartat especialment valuós, perquè integra els comentaris de redacció dintre del document (per exemple, ofereix indicacions sobre formes de tractament, aspectes gramaticals o convencions gràfiques).

· Actualitza els formularis rellevants des del punt de vista lingüístic i jurídic. Inclou un considerable volum de formularis notarials, judicials i registrals de diverses jurisdiccions. Tots els formularis són descarregables i editables, i tots estan revisats lingüísticament i jurídicament amb la col·laboració del Consell de l’Advocacia Catalana. La data de la darrera actualització és explícita i també ho són els revisors, de manera que l’operador jurídic hi trobarà formularis actualitzats segons la normativa corresponent, correctes lingüísticament i fiables des del punt de vista jurídic.

   Més enllà de l’interès pràctic per a la redacció i la correcció de textos jurídics, és també una oportunitat per a la recerca aplicada sobre llenguatge jurídic català

L’interès de compendium.cat és indiscutible, però més enllà de l’interès pràctic per a la redacció i la correcció de textos jurídics, és també una oportunitat per a la recerca aplicada, que ha de permetre identificar buits, redundàncies i inconsistències en els recursos de llenguatge jurídic català actuals. Així, compendium.cat permetrà identificar de manera més fina els tipus de recursos que encara no s’han desenvolupat i que el mercat necessita (per exemple, materials multimèdia d’aprenentatge, que són molt escassos en aquest moment). Alhora, permetrà identificar redundàncies en els materials existents. Tot i que existeixen treballs que avaluen parcialment el panorama de recursos de llenguatge jurídic (com ho mostrava ja fa anys l’article “Recursos en línia per a l’aprenentatge del llenguatge jurídic en català: tipus, usuaris accessibilitat”), cal una revisió a fons del conjunt de recursos per identificar, per exemple, quins aspectes gramaticals, discursius i convencionals estan sobrerepresentats i quins s’hauren de desenvolupar. L’eina compendium.cat també permetrà fer una tasca exigent però necessària per identificar les incoherències en el tractament divergent de determinats fenòmens (per exemple, recomanacions de redacció o convencions que s’apliquen als mateixos fenòmens amb recomanacions divergents en recursos diferents).

 

El nom compendium.cat

El nom del recurs, compendium.cat, ha estat triat amb molta cura. Aglutina els principis de tradició i modernitat que van inspirar el procés de restabliment del llenguatge jurídic català modern. La denominació llatina compendium es pren de l’obra jurídica medieval Compendivm Constitvcionvm Generalivm Cathalonie, de Narcís de Sant Dionís, un llibre manual de constitucions i capítols de Cort, elaborat al segle xv. S’hi afegeix el “.cat”, que remet a la digitalització i al català. En el nom del recurs, per tant, conflueixen les tres idees essencials que l’inspiren: llenguatge jurídic, compilació digital i llengua catalana.

 

   Les 18 institucions signants es comprometen a impulsar la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya

Quines institucions han signat inicialment el conveni

Les institucions que inicialment han signat el conveni són 18: el Consell de l’Advocacia Catalana, el Departament de Justícia, el Departament de Cultura, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’IEC, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona i la mútua de previsió social per a advocats Alter Mútua, el Consell General d’Andorra, la Universitat d’Andorra i el Col·legi d’Advocats d’Andorra.

 

Qui hi ha darrere de compendium.cat

Compendium.cat es fa públic ara, però és un projecte madurat durant prop de deu anys per Anna Arnall. L’any 2012 va iniciar la seva recerca doctoral, que partia de la base que el llenguatge jurídic català viu una etapa d’estancament, sobretot a causa del poc ús que se’n fa. Entre els seus objectius de recerca, es proposava identificar instruments que havien de contribuir a millorar significativament l’ús del català a la justícia. Va completar la recerca amb la tesi doctoral cum laude, Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur : estudis sobre la variació terminològica, la història, els recursos, el model lingüístic i l’ús del LJC, defensada el 2019 a la Universitat Pompeu Fabra. En aquella recerca va establir les bases del que avui és compendium.cat.

Però si bé Anna Arnall dirigeix compendium.cat, el projecte no seria possible sense el compromís del Consell de l’Advocacia de Catalunya, que hi ha donat suport des del primer moment.

 

Quan es podrà començar a fer servir compendium.cat

Compendium.cat estarà disponible per a la consulta oberta a partir de la primavera. En aquest moment s’està acabant de revisar la seva versió inicial, que ja aplega més de 350 recursos completament digitalitzats (entre diccionaris, formularis, manuals de redacció, materials didàctics, models de documents, apunts lingüístics i articles especialitzats).

Igual que compendium.cat incrementarà progressivament els recursos que inclourà, és d’esperar que també augmentin les institucions col·laboradores que hi donen suport. D’aquesta manera, compendium.cat tindrà la projecció que l’ha de convertir en una eina útil i utilitzada que contribueixi a la més que necessària normalització del llenguatge jurídic català.

 

Cristina Gelpí
Professora de llenguatge jurídic català

2 respostes a “El portal compendium.cat: recursos de llenguatge jurídic català – Cristina Gelpí

  1. La meva visió sobre aquest portal és molt positiva, ja que trobo que és una eina amb molta utilitat per promoure l’ús del català a l’àmbit jurídic i de l’administració de justícia.
    Per primera vegada tenim a la nostra disposició una pàgina web que recopila tots els recursos en línia que abans havíem de cercar a biblioteques o diferents webs.
    És un avanç que reflecteix l’adaptació del català a l’entorn actual, el món digital on tot es pot trobar de manera immediata i sense gaires esforços.

    Crec que el mètode més eficaç perquè el català no quedi en l’oblit i es normalitzi el seu ús en tots els àmbits, és la seva actualització a les xarxes i aquesta web compendium.cat és un molt bon mètode per digitalitzar els recursos lingüístics.

  2. La meva opinió personal sobre aquesta eina és que és una eina molt útil a l’hora de cercar documents perquè facilita aquesta recerca al ser digital. És molt més còmode buscar aquesta informació de manera digitalitzada, ja que a dies d’avui la societat ja conviu amb les noves tecnologies i no es tan freqüentment cercar en documents impresos. Crec que és molt important fomentar l’ús de la llengua catalana en aquest àmbit, ja que té la mateixa importància que qualsevol altre llengua.
    Considero que un punt molt bo és el fet de que s’incloguin consells als marges dels textos perquè així es poden aclarir certs dubtes que poden sorgir.

Leave a Reply